Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y.
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 28.5.2014

1. Rekisterinpitäjä

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. (jäljempänä Sulasol)
Klaneettitie 6–8
00420 Helsinki

sähköposti:
www: http://www.sulasol.fi

y-tunnus: 0217202-5

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Virpi Häyrinen, toiminnanjohtaja
sähköposti:
puhelin: 010 8200 231

3. Rekisterin nimi

Sulasolin kontakti- ja jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Sulasolin sekä sen erikoisliittojen, piirien ja jäsenyhdistysten toiminnan suunnitteluun, tilastointiin, jäsensuhteen ylläpitoon sekä jäsenlehden postitukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot Sulasolin jäsenyhdistysten jäsenistä sekä Sulasolin erikoisliittojen, piirien ja jäsenyhdistysten yhteys- ja vastuuhenkilöistä:
●    nimi
●    yhteystiedot
●    jäsenyhdistys
●    suoritetut Sulasolin ja sen erikoisliittojen koulutukset
●    saadut huomionosoitukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sulasolin jäsenyhdistykset ylläpitävät ja päivittävät jäsentensä tiedot. Tietoja syntyy myös Sulasolin omassa toiminnassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan säännönmukaisesti Sulasolin jäsenyhdistyksille heidän omien jäsentensä osalta sekä Sulasolin erikoisliitoille ja piireille heidän jäsenyhdistystensä jäsenten osalta.

Rekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen lukitussa tilassa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietokoneelle talletettujen tietojen suojaamisessa noudatetaan yleisiä käytäntöjä ATK-pohjaisten järjestelmien tietoturvasta. Tietokoneella olevia tietoja käytetään henkilön käyttäjäroolin mukaiset käyttöoikeudet antavilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot siten kuin henkilötietolain 26–28 §:issä on säädetty.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tarkastuksen kohteena olevat tiedot annetaan pyynnöstä kirjallisesti ja mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn pyynnöstä siten kuin henkilötietolain 29 §:ssä on säädetty.

Koska rekisterin tiedot saadaan Sulasolin jäsenyhdistyksiltä, tietojen oikaisupyynnöt pyydetään osoittamaan ensisijaisesti asianomaiselle jäsenyhdistykselle.

Oikaisupyyntö voidaan esittää myös Sulasolille. Tiedon korjaamista pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja osoitettava rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.