Opintojakso

Mikä on opintojakso?

Opintojakso (aikaisemmin opintotilaisuus) on opetuksen ja opintojen sisällöllinen ja rakenteellinen perusyksikkö, joka tarkoittaa esimerkiksi yhtä asiakokonaisuutta käsittelevää kurssia.

Opintojakson tuki on tarkoitettu kuoron normaaleista viikkoharjoituksista poikkeavaan toimintaan, esimerkiksi laululeireihin. Opintojakson kesto on vähintään yksi opetustunti, se on suunniteltu vähintään seitsemälle henkilölle ja sillä on vastuullinen toteuttaja ja kouluttaja. Opintojaksoja varten on tehtävä tuntihakemus edellisenä vuonna, minkä lisäksi jokaisesta opintojaksosta täytyy tehdä erillinen suunnitelma ja jälkikäteen selvitys ja tilitys opintojakson kuluista.

Sulasolin jäsenjärjestöt, niiden piirit ja yhdistykset/osastot voivat käyttää opetustunteja niin kauan kuin Sulasolin tuntikiintiössä on tunteja, ellei Sulasol toisin ilmoita.

Opintojakson edellytykset:

 • Opintojakson suunnitelma tehdään viimeistään 2 viikkoa ennen opintotilaisuutta
 • osallistujat ovat vähintään 15 vuotta täyttäneitä eli kyse on aikuiskoulutuksesta
 • opintojakso on suunniteltu vähintään 7 osallistujalle
 • koulutuksen kohderyhmä on selkeästi määritelty
 • suunnitelmassa määritetään koulutuksen tavoitteet eli mitä
  osallistujien odotetaan osaavan koulutuksen suoritettuaan
 • käytettävät opetusmenetelmät tukevat oppimista (esimerkiksi tentit osana opetusta edellyttävät tentin jälkeisen arviointitilaisuuden)
 • sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan
 • jakso kestää vähintään yhden opetustunnin, joka on pituudeltaan 45 minuuttia
 • ohjelmaan on sisällytetty riittävästi taukoja
 • opinnoilla ei saavuteta oikeutta ammatin harjoittamiseen tai ammattitutkintoa
 • toisessa oppilaitoksessa pidettävän opintojakson oppitunnit kirjautuvat vain Opintokeskus Siviksentunneiksi.
 • Opintojakson selvitys jätetään viimeistään 4 viikkoa opitotilaisuuden jälkeen.

Tuen määrä

Opintokaksotuen määrät ovat kaksiportaisia:
 • OK-tuki on enintään 21 euroa/opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa asioinnin paperilomakkeilla tai osittain Okryverkossa, tai jos suunnitelma tehdään alle 2 viikkoa ennen opintojakson alkamista.
 • OK-tuki on enintään 24 euroa/opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa kaiken asioinnin sähköisesti Okrvyverkossa ja tekee suunnitelman ajoissa.
Tuki voi kuitenkin olla enintään 55 % opintojakson kuluista, jotka Sivis hyväksyy. Jos opintojakson kuluihin kohdistuu muuta julkista rahaa, yhteenlaskettu tuki ei saa olla yli 100 %.

Esimerkki: Opintojakso kestää 6 tuntia ja selvitys tehdään sähköisenä. Kolmella esimerkkiopintojaksolla on kuluja eri määrät.

Opintojakso 1     Opintojakso 2    Opintojakso 3
Kulut 262 e        Kulut 305 e        Kulut 100 e
OK-tuki 144 e    OK-tuki 144 e     OK-tuki 55 e

Hyväksyttäviä ja eriteltäviä kuluja ovat mm.
 • kouluttajien matka-, päiväraha- ja majoituskulut
 • osallistujien matkakulut
 • osallistujien majoituskulut ja kahvi- ja ruokailukulut
 • koulutusmateriaali- ja aineistokulut
 • maksetut suunnittelu- ja opetuspalkkiot
 • muut maksetut palkkiot (sisältää esim. tulkin, säestäjän, opintojakson johtajan sekä muun tarpeellisen henkilön palkkiot )
 • koulutustilojen vuokrat, kokouspaketit
 • opetusvälineiden vuokrat
 • markkinointi ja tiedotus
 • muut koulutuskulut.
Yksittäinen lasku, esimerkiksi nuottikustannukset, on mahdollista jakaa eri jaksojen kesken. Jos nuotit ostaa syksyllä, ne voi jakaa kuluiksi vielä seuraavan vuoden opintojaksoihin. Keväällä ostetut nuotit pitää jakaa saman vuoden opintojaksoihin. Nuottikulujen jakamisesta täytyy löytyä tarkat laskelmat yhdistyksen kirjanpidosta.

Ehdotus koulutuksesta (entinen tuntihaku): edellisen vuoden syksynä

Opintokeskus Sivis jakaa vuodessa rajallisen määrän opintojaksotunteja, joista Sulasol saa osan jaettavaksi jäsenkuoroilleen ja -orkestereilleen. Jokaisen kuoron ja orkesterin, joka haluaa käyttää tunteja seuraavan vuoden aikana, täytyy varata niitä itselleen Sivikseltä edellisen vuoden lopulla tekemällä ehdotus koulutuksesta, jonka se haluaa toteuttaa yhteistyössä Siviksen kanssa. Ehdotuksen voi tehdä okryverkossa Siviksen määrittämänä ajanjaksona, yleensä elo-syyskuussa.

Tuntihakemuksen tekeminen on tärkeää, sillä Sulasol saa Opintokeskus Sivikseltä tunnit jaettavaksi tehtyjen tuntihakemusten perusteella.

Koska tunteja on rajallinen määrä, Sulasol suosittelee, että jokainen yhdistys voisi varata niitä maksimissaan 60 tuntia/vuosi. Varattujen tuntien määrä voi olla viitteellinen, koska kuorojen voi olla vaikea ennustaa todellista totutuvaa tuntimäärää jo edellisen vuoden puolella.

Ennen opintojaksoa: suunnitelma

Kuorojen yhteyshenkilöiden tulee tehdä suunnitelma viimeistään kaksi viikkoa ja aikaisintaan kolme kuukautta ennen opintojakson alkua okryverkossa tai toimittamalla lomakkeen Sivikselle.

Suunnitelmassa kerrotaan jakson nimi, paikka ja aika, jakson arvioitu kesto ja osallistujamäärä sekä opinnolliset tavoitteet.

Suunnitelmaa tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota, että:
 • Opintojakson nimi vastaa koulutuksen opinnollista sisältöä (laululeiri=kuorokurssi).
 • Tavoite kertoo, mitä tietoja ja taitoja koulutuksessa on tarkoitus oppia ja mitä valmiuksia koulutus antaa oppijalle.
 • Opintojakson kohderyhmä on ilmaistu selkeästi.
 • Koulutuksen sisällön pääkohdat on mainittu.
Yhdistyksillä on mahdollisuus markkinoida tapahtumia okryverkossa, mikäli opintojaksoon voivat osallistua muutkin kuin kuoron jäsenet. Okryverkossa mainittuja runko-ohjelmia Sulasolilla ei ole käytössä.

Opintojakson aikana

Mikäli opintojakso kestää yli kuusi tuntia, täytyy koulutuksessa kierrättää osallistujatietolomaketta, jonka saa printattua okryverkosta samalla kun tekee opintojakson suunnitelman. Opintojakson osallistujille tulee myös kertoa, että tilaisuus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Sivis-logon tulisi myös olla näkyvissä kurssimateriaaleissa. 

Opintokeskus Sivis lähettää myös otannalle osalle opintojaksoista arvioimislomakkeet, jotka tulee pyydettäessä täyttää ja palauttaa Sivikselle.

Opintojakson jälkeen: selvitys

Opintojakson järjestäjä (kuoro tai orkesteri) tekee opintojakson jälkeen Sivikselle selvityksen koulutuksen toteutuneesta ohjelmasta ja taloudesta. Selvityksen voi tehdä kokonaan okryverkossa. Selvitys pitää tehdä viimeistään neljän viikon kuluessa koulutuksen päättymisestä. Mikäli selvitys tehdään myöhässä, Sivis voi vähentää tuesta 3 euroa/tunti.

Selvityksen liitteenä tulee toimittaa Sivikselle (lomakkeet löytyvät okryverkosta):
 • opintojakson selvitys
 • opintojakson ohjelma
 • osallistujaluettelo
 • osallistujatietolomake (mikäli opintojakso kestää vähintään kuusi opetustuntia)
 • tilitys tai maksettavat laskut opintojakson kuluista.
Opintojakson rahaliikenteen voi hoitaa:

a) Lähettämällä Sivikselle tilitys järjestäjän maksamista laskuista.
Tilitysmenettelyä käytettäessä voi käyttää okryverkosta löytyvää lomaketta. Tilitykseen ei liitetä tositteita, mutta ne on löydyttävä yhdistyksen kirjanpidosta. Kuoron tai orkesterin tulee tehdä tapahtuman palkoista ja palkkioista laskelma, josta näkyy tuntipalkka sivukuluineen. Laskennallisista kuluista tulee olla hinnasto. Laskennallisia kuluja voivat olla esim. markkinointikulut kuoron omassa lehdessä tai omien tilojen käyttökulut. Hinnat eivät saa olla korkeampia kuin mitä ulkopuolisilta veloitetaan. Tositteet, laskelma ja hinnasto on esitettävä Sivikselle pyydettäessä.

b) Lähettämällä Sivikselle maksamattomat laskut.
Sivis maksaa koulutuksen laskut ja laskuttaa sen jälkeen kuorolta tai orkesterilta myönnetyn tuen ylittävät kustannukset. Palkkioita ja matkalaskuja varten löytyy lomake okryverkosta. Sivis perii työntekijöiden palkkioista lakisääteiset maksut.

OK-opintokeskuksen Opintojaksojen ohjeet 2016.