Vertaisopintoryhmä

Mikä on vertaisopintoryhmä?

Vertaisopintoryhmä on säännöllisesti kokoontuva ryhmä, jolla on opinnollinen tavoite. Opintoryhmän tukea kuorot voivat hakea esimerkiksi viikoittaisiin harjoituksiin. Myös yli viiden hengen pienryhmäharjoitukset, kuten stemmaharjoitukset tai merkkilauluryhmät voivat toimia opintotyhminä.

Opintoryhmän edellytykset vuonna 2016:

Tuen määrä

Suurin osa opintoryhmistä saa perustukea. Syksystä 2012 alkaen korotettua tukea on voinut hakea, jos ryhmä harjoittelee osallistuakseen merkittävään kotimaiseen tai ulkomaiseen kuorokilpailuun tai jos opiskelun tuloksena on äänite. Merkittäviksi kotimaisiksi kilpailuiksi lasketaan Harald Andersen -kamarikuorokilpailu, Madetoja-mieskuorokilpailu ja Tampereen Sävel -kuorokatselmus. Konsertti ei kelpaa erikoisryhmän perusteeksi.

Vuonna 2015 perustuen valtionapu on enintään 3 euroa/oppitunti ja korotetun tuen valtionapu enintään 5 euroa/oppitunti. Tukea ei voi saada enempää, mitä kuorolle tai orkesterille on opintoryhmästä kertynyt kuluja.

Päätös tuen myöntämisestä tehdään vasta opiskelujakson päätyttyä, kun Opintokeskus Sivis on saanut tukihakemuksen ja selvityksen ryhmän opiskelusta.

Vertaisopintoryhmämalli

Sulasol on tehnyt vertaisopintoryhmämallin yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Kyseistä mallia voi käyttää perustuen hakemiseen.

Opinnollinen tavoite:

Opiskelun tietolähteet:    

Opiskelun tulos:

Kuoron pienryhmät opintoryhminä

Kuoro voi toimia joko yhtenä opintoryhmänä (säännölliset viikkoharjoitukset) tai siinä voi olla lisäksi pienryhmiä, esim. ääniryhmiä ja pienyhtyeitä. Eri ryhmät voivat toimia itsenäisinä opintoryhminä edellyttäen että:

Kuoron jäsenet voivat toimia myös esimerkiksi merkkilauluryhminä, pienyhtyeinä tai muuna kuin kuoron yhteistä ohjelmistoa harrastavana ryhmänä (mm. videoryhmä tai historiikkiryhmä). HUOM! Kvartetti ei voi kokonsa vuoksi toimia opintoryhmänä, ellei sillä ole erillistä ohjaajaa viidentenä jäsenenä.

Kuoron yhteiset kokoontumistunnit lasketaan opintoryhmätunneiksi vain koko kuoron muodostamalle opiskeluryhmälle. Pienryhmien opintoryhmätunneiksi lasketaan vain se aika, jonka ryhmät ovat toimineet erikseen. Kuoron esiintymisiä ei lasketa opintoryhmään kuuluviksi.

Kuorojen pienryhmät saavat yleensä perustukea. Mutta merkittävään kilpailuun osallistuessaan pienryhmät voivat olla oikeutettuja korotettuun tukeen.

Ennen opintoryhmää: suunnitelma

Saadakseen Sivis-tukea opintoryhmän on tehtävä opintoryhmän suunnitelma aina uuden opiskelujakson alkaessa vuoden alussa. Suunnitelman voi tehdä opintoryhmätoiminnan jo alettua, mutta viimeistään 2 viikkoa toiminnan alkamisesta. Opintoryhmätoimintaan ei tarvitse hakea tunteja etukäteen, kuten opintojaksoissa täytyy.

Suunnitelman voi tehdä Okryverkossa tai Opintokeskus Siviksen sivuilta löytyvällä lomakkeella. Lomakkeessa kysytään ryhmän nimeä, opiskelun tavoitetta, tarkennusta onko kyseessä perusryhmä vai erikoisryhmä, aloituspäivää, tunti- ja osallistujamäärää sekä ryhmän ja suunnitelman tekijän yhteystietoja.

Suunnitelmaan merkitään ohjaajaksi selvityksen tekijä. Eri ryhmien (esim. koko kuoro, naisryhmä, miesryhmä, kvartetti tai laulumerkkiryhmä) suunnitelman voi tehdä samalla kerralla. Opiskelujakso voi olla eri ryhmillä eripituinen. Yksittäinen lasku, esimerkiksi nuottikustannukset, on myös mahdollista jakaa eri ryhmien kesken.

Tietojen kerääminen opintoryhmän aikana

Ryhmän jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet merkitään osallistujaluetteloon. Jos opintoryhmän opiskeluohjelma koostuu vaihtelevista aiheista tulee lisäksi kokouskohtaisesti merkitä aihe, jota kyseisessä kokoontumisessa käsiteltiin.

Opintoryhmän jälkeen: tukihakemus

Opiskelujakson päätyttyä ohjaaja tai yhteyshenkilö täyttää tukihakemuksen joko Okryverkossa tai paperilomakkeella ja lähettää sen allekirjoitettuna opintokeskukseen. Hakemuksen liitteeksi täytetään aina ryhmän osallistujaluettelo ja paperihakemuksen liitteeksi tarvittaessa myös Kokouskohtainen kuvaus opiskelusta -lomake. Hakemus toimitetaan opintokeskukseen 2 viikon kuluessa viimeisestä opintokokouksesta.

Mitä ja miten ryhmässä opittiin

Tukihakemuksessa opintoryhmä kertoo opiskelun sujumisesta, mitä uutta opittiin tai miten toimintakykyä ylläpidettiin (vertaisopintoryhmämalli, jos ryhmä hakee perustukea: teokset esityskuntoon, tulkinta ja yhteissointi). Hakemukseen kirjataan vain ne ryhmän kokoontumiset, joiden tavoitteena on ollut oppia jotakin.

Hakemuksessa tai sen liitteeksi tulevassa vapaamuotoisessa selvityksessä yhdistys raportoi aina seuraavat tiedot:

Opintoryhmän kulut

Ryhmä ilmoittaa opiskelusta aiheutuneet kulut. Tukeen oikeuttavat esimerkiksi:
• yhdistyksen maksamat ohjaajan tai vierailevan asiantuntijan palkkio- ja matkakulut,
• opintoaineistojen ja opetusvälineiden hankintakulut,
• tilavuokrat sekä muut opiskelusta aiheutuneet kulut.

Sivis-tuki -hakemuksessa ilmoitettujen kulujen tulee olla siltä opiskelujaksolta, jolle tukea haetaan. Yksittäinen lasku, esimerkiksi nuottikustannukset, on myös mahdollista jakaa eri ryhmien kesken. Jos nuotit ostaa syksyllä, ne voi jakaa kuluiksi vielä seuraavan vuoden opintoryhmiin. Keväällä ostetut nuotit pitää jakaa saman vuoden opintoryhmiin. Nuottikulujen jakamisesta täytyy löytyä tarkat laskelmat yhdistyksen kirjanpidosta.

Kulutositteet

Kun ryhmän kulut ovat rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpidossa ja tuki maksetaan yhdistyksen tilille, ryhmän ei tarvitse lähettää kulutositteita tukihakemuksen liitteenä. Opintokeskus valvoo, että opintoryhmän kulut ovat opiskelusta aiheutuneita ja todenmukaisia. Tarvittaessa opintokeskus pyytää ryhmän tositteet nähtäväkseen.

Linkki OK-opintokeskuksen vuoden 2016 vertaisopintoryhmän ohjeisiin.